Samarbeidsutvalget

Barnehageloven slår fast at for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ (Kunnskapsdepartementet, 2006).

Hos oss består samarbeidsutvalget av to foreldrerepresentanter, styrer, en representant for eierne, en representant for de pedagogiske lederne og en representant for de pedagogiske medarbeiderne. Hver høst velges det nye foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. Dette skjer på høstens foreldremøter.